Statut APMGS

CAPITOLUL I. DISPOZITII  GENERALE.

Art. 1. (1) Asociaţia Profesională pentru Monitorizarea Geotehnică şi Structurală (APMGS), denumită în continuare „Asociaţia", este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:
 1. Mariana GARŞTEA
 2. "SIXENSE SOLUTIONS" S.R.L., cu sediul: Bucureşti, Sector 1, Str. Hagi Ghiţă, 21A- 23Bl, Camerele 2,3,4, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9246/2020 din 04.08. 2020, CUI 42870039, reprezentată prin Mariana Garştea în calitate de Director
 3. "SENSALL SEISMIC" S.R.L. cu sediul: Bucureşti„ Sector 1, str. Simon Bolivar nr. 5, POD, cam.4, ap. 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/8949/12.06.2017, CUI RO37738180, reprezentată prin Miliai Dragomir, în calitate de Administrator.
 4. FAD SMART TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul: Bucureşti, Sector 2, str. Olari 7 E, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11892/2010, CUI RO27781906, reprezentată prin Florin Filip, în calitate de Administrator
Membrii fondatori ai Asociaţiei, împuternicesc doamna Mariana GARŞTEA cu dreptul de a efectua toate acţiunile necesare, în vederea înscrierii Asociaţiei  în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei circumscripţiei unde îşi va avea sediul Asociaţia, reprezentând-o în acest scop în faţa tuturor instanţelor şi autorităţilor publice, instituţiilor bancare, cu drept de semnare şi de ridicare a actelor necesare pentru atribuirea calităţii de persoană juridică şi asigurarea funcţionării

Art. 2. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea: Asociaţia Profesională pentru Monitorizarea Geotehnică şi Structurală (APMGS), conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 193583 din 28 octombrie 2021, eliberată de către Ministerul Justiţiei România.

Art. 3. Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în: Bucureşti, Sector 1, str. Gârlei nr. 59, camera 1. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni saufederaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară si străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 

CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIATIEI

Art. 5. (1) Asociaţia este o organizatie profesionistă autonomă, non-profit, independentă, neguvernamentală, cu personalitate juridică, constituită conform dispozitiilor O.G. 26/2000 cu modificările ulterioare, având drept scop:
 1. dezvoltarea şi perfecţionarea fondului construit pe baza cunoaşterii domeniului monitorizării geotehnice şi structurale în România prin orice mijloace legale;
 2. cercetare, inovare, dezvoltare produse şi servicii inovative, dezvoltare platforme IT, cloud;
 3. formarea şi dezvoltarea Asociatiei ca partener de dialog în plan national şi international, cu institutiile guvernamentale si legislative, în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ actual şi promovării de noi acte normative menite să contribuie la dezvoltarea domeniului monitorizării geotehnice şi structurale.

Art. 6. Pentru atingerea scopului, Asociatia si-a stabilit următoarele obiective:

a. să sprijine dezvoltarea şi promovarea activităţii companiilor prestatoare de servicii de monitorizare geotehnică şi structurală;

 1. să reprezinte interesele comune ale asociatiei pe lângă institutiile/organismele de stat sau private, interne sau internaționale;
 2. să reprezinte interesele comune ale companiilor prestatoare de servicii de monitorizare geotehnică şi structurală în domeniul drepturilor de autor, drepturilor fiscale, drepturilor vamale si de asemenea in alte domenii juridice;
 3. diseminarea cunoştinţelor şi experienteţor în domeniul monitorizării geotehnice şi structurale;
 4. colaborarea în activitatea de reglementări în domeniu şi emiterea de recomandări;
 5. acordarea de sprijin logistic persoanelor fizice şi juridice interesate în problemele specific activităţii sociaţiei;

Art. 7.  Pentru îndeplinirea  obiectivelor sale, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

 1. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice;
 2. organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 3. realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
 4. acordarea de consultanţă şi consiliere, precum şi de asistenţă  juridică  membrilor Asociaţiei, în conformitate cu scopul acesteia;
 5. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
 6. declararea şi formularea acţiunilor, cererilor, petiţiilor şi apărărilor necesare în faţa instanţelor de judecată competente;
 7. derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat;
 8. dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea  autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;
 9. colaborarea internaţională cu organizaţii specific scopului Asociaţiei;
 10. alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL.

Art. 8. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul iniţial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 200 lei. Patrimoniul format ulterior, de orice natură, constituie proprietatea colectivă a Asociaţiei şi se administrează de către Consiliul Director.

CAPITOLUL IV. MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 9. Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate, care recunoosc statutul, achită taxa de înscriere şi cotizaţia, activează în domeniu şi promovează scopul Asociaţiei. Persoanele juridice membre ale Asociaţiei, sunt reprezentate prin conducătorul sau prin delegatul mandatat de acestea.

Membrii pot fi:
 1. Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.
 2. Membri asociaţi - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îşi motiveze decizia.
 3. Membri onorifici care dobândesc această calitate la propunerea  Adunării Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art. 10. Calitatea de membru se pierde prin:

 1. decesul persoanei fizice sau încetarea existenţei persoanei juridice;
 2. renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris preşedintelui Asociaţiei;
 3. excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut şi a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociaţiei, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

CAPITOLUL V. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAlIEI

Art. 11. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 3. să semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării şi apărării acestora;
 4. să se retragă din Asociaţie;
 5. să îşi exprime votul, dacă este cazul;
 6. să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor acumulate şi activitatea organelor de conducere;
 7. să propună candidaţi şi de a fi aleşi în organelle de conducere;
 8. să primească asistenţă din partea Asociaţiei (după posibilităţile acesteia), în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie);
 9. să reprezinte Asociaţia în bază de delegaţie din partea Preşedintelui.

Art. 12. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să asigure suportul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
 2. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;
 3. să participe la adunările generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;
 4. să acorde suport material şi moral Asociaţiei;
 5. să achite cotizaţia semestrială stabilită de Adunarea Generală.

Art. 13. (1) Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.

(2) În materie de gestiune, răspunderea se incumbă membrilor Consiliului Director.

 CAPITOLUL VI.  ORGANIZARE, CONDUCERE, ADMINISTRARE, CONTROL.

Art. 14. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzorul.

Art. 15. Adunarea Generală se compune din toţi membrii Asociaţiei.

Art. 16. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară, după cum urmează:

 1. în sesiune ordinară, anuală;
 2. în sesiune extraordinară, ori de câte ori urmează a fi soluţionate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.

Art. 17. (1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare  recomandată) sau electronice  (e-mail), cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării.

(2) În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa Adunării Generale, precum şi ordinea de zi.

Art. 18. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director, a preşedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei, ori de câte ori este necesar.

Art.19. (1) Adunarea Generală este valabil constituită daca sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor Asociaţiei.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, Preşedintele decide.
Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director.
Preşedenţia Adunării Generale aparţine preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintelui.
Persoanele care nu sunt membri ai Asociaţiei pot fi invitate la şedinţele Adunării
Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 20. (1) Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 5 ani. Mandatul poate fi reînnoit. În cazul absenţei preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedinte.

(2) Primul preşedinte este numit prin actul constitutiv al Asociaţiei.

Art. 21. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

 1. stabilirea strategiilor şi obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, şi a bilaţului contabil;
 3. alegerea preşedintelui;
 4. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 5. primirea şi excluderea membrilor;
 6. aprobarea şi modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei;
 7. înfiinţarea de filiale/sucursale;
 8. alegerea şi revocarea cenzorului;
 9. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
 10. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 11. decide asupra veniturilor Asociaţiei;
 12. decide în ceea ce priveşte resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
 13. stabilirea programului de activitate;
 14. propunerea de membri onorifici;
 15. stabilirea cuantumului cotizaţiei semestriale;
 16. orice alte atribuţii prevăzute de

Art. 22. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este format din cel puţin 3 şi cel mult 7 membri, aleşi de  Adunarea Generală ordinară  pentru un mandat de 5 ani: preşedintele Asociaţiei, vicepreşedinte, membri. Mandatele lor pot fi reînnnoite.

 • În caz de absenţă a membrului/membrilor, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu alţi membri interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară.
 • Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociaţiei de cel puţin 3 luni, în vârstă de cel puţin 21 de ani în ziua alegerii şi la zi cu cotizaţiile
Art. 23. (1) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa.
 • Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale
 • Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcarii legislaţiei sau dispoziţiilor primite
 • Consiliul Director se întruneşte semestrial, la convocarea preşedintelui, precum şi de fiecare dată când interesul o necesită, la cererea scrisă adresată preşedintelui de către cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Director 
 • Preşedintele convoacă membrii Consiliului Director în şedinţe, avizînd ordinea de zi
 • Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenţi, în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director
 • Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru şi sunt semnate de preşedinte şi de secretarul de şedinţă.

Art. 24. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operaţiunile financiare şi încheierea contractelor în care Asociaţia este parte contractantă şi îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară, proiectul programelor Asociaţiei;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
 4. aprobă cheltuielile Asociaţiei în limita prevederilor bugetului aprobat;
 5. aprobă schimbarea sediului Asociaţiei;
 6. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 25. (1) Toţi membrii Consiliului Director au obligaţia de a pregăti şedinţele Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută.

(2) Preşedintele se ocupă de activităţile curente ale Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director. Întruneşte  şi prezidează  Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în justiţie şi în toate actele civile ale Asociaţiei.

Art. 26. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociaţiei şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri care să preia atribuţiile de control ale activităţii Asociaţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei si un expert contabil.

Art. 27. Cenzorul are următoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 28. În funcţie de activitatea sa, Asociaţia poate avea personal remunerat.


CAPITOLUL VII. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte annual de către consiliul director şi se aprobă la adunarea general a membrilor Asociaţiei.

Art. 29. (1) Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. sume provenite din cotizaţiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;
 2. donaţii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate;
 3. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 4. profiturile societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
 5. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 6. resurse  provenite din activităţile economice directe desfăşurate în vederea autofinanţării;
 7. vânzarea publicaţiilor, taxe de abonament, taxe de participare la cursuri/ manifestări/ conferinţe, taxe de consultanţă;
 8. alte venituri prevăzute de lege.

(2) Cheltuielile Asociaţiei sunt destinate:

 1. organizării diferitor activităţi;
 2. delegaţiilor de serviciu;
 3. protocolului;
 4. plăţi personalului administrativ;
 5. procurării de mijloace materiale;
 6. acordării de prime şi recompense;
 7. plăţii comisioanelor legale;
 8. susţinerii financiare a delegării membrilor asociaţiei la manifestări tehnico-ştiinţifice;
 9. asigurării functionării adrministrației asociației.

Art. 30. Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL VIII. DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Art. 31. Asociaţia se dizolvă:                                         '

 • de drept;
 • prin hotărârea Adunării Generale;
 • prin hotărâre judecătorească;

Art. 32. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;
 2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;
 3. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 33. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 34. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când Asociaţia a devenit insolvabilă;
 5. dacă Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

Art. 35. Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.

Art. 36. Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător.

CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE.

Art. 37. Prezentul statut are este valabil pe toata durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prezentului statut şi a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de cel puţin 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 38. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Redactat în 6 exemplare, cu câte 9 pagini fiecare, din care s-au eliberat părţilor 4  exemplare originale, astăzi, 17.11.2021, data atestării.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane