Politica de confidențialitate

I. Informații generale
I.1 Despre noi
Asociaţia Profesională pentru Monitorizarea Geotehnică şi Structurală (APMGS), denumită pe scurt, în continuare, APMGS, APMGS  cu adresa în  Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1, este o organizație non-profit formată din persoane juridice și persoane fizice specializate în instrumentarea şi monitorizarea structurală şi geotehnică. APMGS îşi propune să îmbunătăţească conectivitatea, schimbul de informații și să crească gradul de conștientizare a disciplinelor și instrumentelor de monitorizare structurală şi geotehnică  în rândul proiectanţilor, constructorilor, dezvoltatorilor, investitorilor, proprietarilor de clădiri, infrastructură, etc. Website-ul apmgs.ro reprezintă o platformă de schimb de informații pentru membrii APMGS – utilizatori înregistrați – și un instrument de diseminare unde vizitatorii pot citi despre practicile de monitorizare  geotehnică şi structurală de ultimă generație


I.2 Despre Politica de Confidențialitate
Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale unei persoane care se află în comunicare cu asociația APMGS (denumită în continuare „persoană vizată”) reprezintă una dintre preocupările principale ale asociației APMGS, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a informa persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul interacțiunii acestor persoane cu asociația APMGS.

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate, în funcție de situație
II.1. Utilizarea / accesarea domeniului apmgs.ro/ (https://www.apmgs.ro/)
Dacă o persoană accesează pagina web apmgs.ro/ și în eventualitatea în care persoana vizată optează pentru utilizarea formularului de contact pentru transmiterea unui mesaj, asociația APMGS va prelucra datele cu caracter personal furnizate în mod direct de către persoana vizată, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail sau orice altfel de date care pot conduce direct sau indirect la identificarea persoanei și pe care aceasta le-a furnizat.

Orice informații furnizate vor fi tratate cu confidențialitate și vor respecta prevederile reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, prin pagina web apmgs.ro/ asociația APMGS colectează date referitoare la modul în care se utilizează site-ul de către o persoană, în vederea întocmirii statisticilor și rapoartelor de trafic și utilizare a acestuia, fără evidențierea adresei IP de la care utilizatorii se conectează la acesta.

Fișiere de tip ”cookie”

Pagina web apmgs.ro/ folosește cookie-uri. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a facilita funcționarea site-ului, dar și pentru a analiza traficul și pentru a obține rapoarte cu privire la modul în care se utilizează acest website.

Cookie-urile sunt mici fișiere text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă, dar și pentru profilarea activităților utilizatorului în mediul on-line (mai multe informații: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie).

Conform legii, cookie-urile pot fi stocate pe dispozitivul persoanei vizate, fără consimțământ, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea site-ului. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri este nevoie de permisiunea persoanei vizate.

Site-ul apmgs.ro/ utilizează diferite tipuri de cookie-uri necesare bunei funcționări.

II.2. Participarea la evenimente organizate de asociația APMGS
APMGS va prelucra datele cu caracter personal furnizate în mod direct de către persoanele vizate prin completarea unor liste de participare / prezență sau a unor formulare de recenzie în vederea obținerii de sugestii și recomandări, doar cu un temei clar definit (de cele mai multe ori prin consimțământul dumneavoastră expres) și urmărind regulile impuse de reglementările legale, așa cum este descris în continuare. Astfel de date cu caracter personal pot fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail sau orice altfel de date care pot duce direct sau indirect la identificarea persoanei vizate. APMGS se angajează ca de fiecare dată să utilizeze datele furnizate de către o persoană vizată doar în conformitate cu scopul și în temeiul în care acestea au fost colectate, aspecte asupra cărora va fi informată persoana vizată. În situația în care unei persoane i se va solicita consimțământul, persoana vizată fi informată cu privire la opțiunile pe care le are și consecințele optării pentru o variantă sau alta. Accesul la astfel de date va fi permis doar pentru personal autorizat, doar cu acceptul prealabil al persoanei vizate și în conformitate cu prevederile legale. Pentru protejarea datelor personale vor fi luate măsuri de protecție specifice – i.e. stocarea pe dispozitive cu nume de utilizator (user-name) și parolă, protejate de sisteme de tip firewall și antivirus.

Prelucrarea datelor personale va fi efectuată în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 GDPR.

În funcție de specific, datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată pot fi utilizate pentru:

 • Comunicări viitoare asupra evenimentelor și acțiunilor Asociației APMGS și / sau ale partenerilor acesteia;
 • Documentarea unor evenimente prin materiale fotografice sau video, care vor fi păstrate în arhiva APMGS, pentru o durată stabilită, în vederea documentării activităților sau cu un scop bine definit printr-o notă de informare specifică.
 • Utilizarea unor materiale ca cele de la punctul anterior menționat pentru publicări pe rețele sociale, ca informare asupra evenimentului și promovare a acestuia sau pentru raportarea către finanțator, în cazul în care evenimentul are loc în cadrul unui proiect finanțat din exterior;
 • Alt scop bine definit asupra căruia persoana vizată va fi informată și în funcție de care aceasta poate accepta sau respinge prelucrarea datelor cu caracter personal.

APMGS va informa persoana vizată asupra acestor aspecte printr-o notă de informare specifică, în fiecare situație în care va dori să colecteze date cu caracter personal.

II.3. Participarea la studii și cercetări realizate de APMGS
În principiu, datele și informațiile furnizate de o persoană vor fi prelucrate doar în scopul studiului sau cercetării efectuat(e). Rezultatele obținute ca urmare a studiului, vor fi prezentate de cele mai multe ori sub formă agregată și anonimizată. APMGS se angajează să ofere suficiente informații conform drepturilor persoanei vizate, prezentate și în acest document, în cadrul capitolului VII.

II.4. Stabilirea unor relații de natură contractuală cu APMGS
Prin stabilirea unei relații de natură contractuală cu APMGS este posibil ca o persoană să furnizeze date și informații din categoria datelor cu caracter personal a căror prelucrare să fie necesară pentru respectarea obligațiilor emergente prin contract sau pentru conformarea asociației cu unele prevederi legale. Este dreptul persoanei vizate să fie informată cu privire la datele și modul în care aceste date vor fi prelucrate, iar orice utilizare care iese din temeiul și scopul contractual sau din sfera interesului legitim trebuie să se facă doar prin consimțământul persoanei vizate.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării
III.1. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în conformitate cu următoarele temeiuri:
    Contract
    Obligație Legală
    Consimțământ
    Interes Vital
    Interes Public
    Interes Legitim

Este de obligația Asociației APMGS să informeze persoana vizată asupra temeiului în care îi sunt prelucrate datele cu caracter personal. Acest temei nu poate fi schimbat ulterior, decât printr-un nou consimțământ din partea persoanei vizate, dacă legea nu prevede altfel.

IV. Durata pentru care se prelucrează datele personale
Ca principiu, APMGS va prelucra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În situații particulare vor fi prelucrate datele unei persoane vizate pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Asociației APMGS (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, APMGS poate dezvălui datele unei persoane vizate către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină APMGS în desfășurarea activității (de exemplu parteneri de proiect sau finanțatori ai proiectelor), doar cu consimțământul persoanei vizate obținut urmare a unei informări corespunzătoare; ori către autoritățile publice centrale/locale, pentru raportarea și prezentarea unor activități și evenimente din cadrul proiectelor în care APMGS este parte, fie sub forma unor publicări pe rețele sociale, fie ca parte a unor rapoarte de activitate;  atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către APMGS pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană și doar cu consimțământul persoanei vizate, atâta timp cât legea nu prevede altfel.

VII. Drepturile persoanei vizate
De fiecare dată când sunt preluate datele cu caracter personal, persoana vizată are dreptul să:

 • fie informat printr-o notă de informare detaliată și clară asupra datelor colectate, scopul pentru care sunt colectate, temeiul în care se face acest lucru, măsurile de securitate existente pentru protejarea datelor personale, modul în care vor fi utilizate și durata pentru care vor fi păstrate aceste date;
 • primească detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către APMGS, conform celor descrise în prezentul document sau în notele de informare specifice;
 • fie notificat ori de câte ori există vreo breșă de securitate susceptibilă să pună la risc datele personale;
 • aibă acces la datele colectate (dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociației APMGS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii complete privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor);
 • poată oricând solicita modificarea modului în care sunt utilizate datele personale, să restricționeze implicit prelucrarea, cât și să solicite rectificarea (unor date inexacte / nejustificate) sau ștergerea completă din baza de date a APMGS a unor astfel de date cu caracter personal, conform notei;
 • i se respecte dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către APMGS către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • își exercite dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al APMGS sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care APMGS poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • i se respecte dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;


Este recunoscut dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care acest lucru se consideră necesar.

APMGS își exprimă interesul total față de rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror situații care pot da naștere unor conflicte de natură juridică.

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), se aplică atunci când este îndeplinit unul dintre următoarele motive:

      Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 •     în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 •     în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 •     în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 •     în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 •     datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.


Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal, APMGS să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea unor date pentru scopuri statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării se face în măsura în care :

 •     persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 •     prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 •     operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 •     persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.Mai multe informații cu privire la Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor se pot obține accesând următorul link: https://www.privacy-regulation.eu/ro/

Pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și pentru a se exercita drepturile menționate mai sus, orice persoană vizată poate transmite o solicitare la adresa de email: la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau printr-un mesaj transmis utilizând formularul de contact existent la următoarea adresă web: https://www.apmgs.ro/contact

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane